ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور

فایلهای مرتبط

- متن کامل نقشه جامع علمی کشور
- فهرست شاخصهای مصوب
- فهرست حوزه‌های اولویت‌دار نقشه جامع علمی کشور
 
کد خبر:__Page   تاریخ انتشار: پنـج شنبه ، 27 اردیبهشت سال 1397 ساعت 11:21:0